「GUNZERKER CLASS MOD」 一覧

Slayer of Terramorphous(GUNZERKER CLASS MOD)

2016/09/28   -GUNZERKER CLASS MOD

 

Legendary Titan(GUNZERKER CLASS MOD)

2016/09/28   -GUNZERKER CLASS MOD

装備時のスキルアップ箇所

Legendary Hoarder(GUNZERKER CLASS MOD)

2016/09/28   -GUNZERKER CLASS MOD

装備時のスキルアップ箇所

Legendary Gunzerker(GUNZERKER CLASS MOD)

2016/09/28   -GUNZERKER CLASS MOD

装備時のスキルアップ箇所

Legendary Berserker(GUNZERKER CLASS MOD)

2016/09/28   -GUNZERKER CLASS MOD

装備時スキルアップ箇所